eeeee

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

:::  ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย  :::
– แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565
– แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– สารสนเทศประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 :::  ดาว์โหลด  :::   
⇒ แผนยุทธศาสตร์
⇒ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
⇒ สารสนเทศประจำปี
⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
⇒ รายงานประจำปี
⇒ รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
⇒ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
⇒ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ∴  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ∴ 
  » แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอก “แผนความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
 ∴  งานติดตามและประเมินผล  ∴
  » แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

::: เอกสารเผยแพร่ :::

(23 เม.ย. 61) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61)
 (02 ก.พ. 61) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565

(29 ม.ค. 61) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
(12 พ.ย. 60) รายงานประจำปี พ.ศ.2560 (Annual Report 2017)
• (12 พ.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 (10 พ.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560
 (05 ต.ค. 60) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 (29 ก.ย. 60) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (20 ก.ย. 60) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (23 ก.ย. 60) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผอ.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ)
 (23 ก.ย. 60) Powerpoint มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 (02 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565
 (21 ก.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
 (18 เม.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 60)
 (24 ม.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
• (02 ม.ค. 60) รายงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report 2016)
• (07 ต.ค. 59) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560