ข่าวประชาสัมพันธ์

   

   

กิจกรรม/โครงการ

โครงการประชาคมระดมปัญญา ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นเลิศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการประชาคมระดมปัญญา ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นเลิศและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5

Read More

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Read More
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา      คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา

Read More

กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำกับติดตามความก้าวหน้างานโครงการยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์

ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ที่

Read More

 

เอกสารเผยแพร่จากภาครัฐ

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา      การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 

Read More

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

       

Read More
แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

     แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  การปฏิรูปประเทศ

Read More
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

     ยุทธศาสตร์ชาติ 20

Read More

สรุปห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 23 แผนแม่บท 140 เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain

Read More

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20

Read More

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

       

Read More
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ

      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง

Read More

  ข่าวสาร

  ::: เอกสารเผยแพร่ :::

  •  คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
  •  Final Value Chain ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

   

  • (15 เม.ย 67) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
  • (10 ม.ค. 67) 
  แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
  • (28 พ.ย. 66) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2567
  • (15 ต.ค. 66) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • (01 ต.ค. 66) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  (18 เม.ย 66) รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • (18 เม.ย 66) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
  • (18 เม.ย 66) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
  • (28 ธ.ค. 65) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
  • (11 พ.ย. 65) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • (01 ต.ค. 65) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  • (28 ก.ย. 65) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2566-2570
  • (20 ก.ย. 65) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  • (05 เม.ย. 65) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  • (05 เม.ย. 65) รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  • (01 เม.ย. 65) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
  • (12 พ.ย. 64) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • (12 พ.ย. 64) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • (08 พ.ย. 64) แบบเสนอคำขอโครงการยุทธศาสตร์ฯ 2565 และ แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยฯ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
  • (10 ต.ค. 64) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
  • (01 ต.ค. 64) คู่มือการใช้งบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • (01 ต.ค. 64) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  • (01 ต.ค. 64) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
  • (02 ก.ย. 64) แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม พ.ศ.2565
  (01 พ.ค. 64) SAR ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) 

  • (19 เม.ย. 64) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
  • (09 เม.ย. 64) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • (07 เม.ย. 64) รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
  • (20 พ.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • (24 ต.ค. 63) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • (20 ต.ค. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • (01 ต.ค. 63) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • (01 ต.ค. 63) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • (01 ต.ค. 63) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)

  • (08 พ.ค. 63) แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา)
  • (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
  • (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
  • (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

  • (30 มี.ค. 63) แบบฟอร์มรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ 2563 (สำหรับรายงานองคมนตรี)
  • (21 ก.พ. 63) แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การเขียนโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
  • (25 ธ.ค. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • (25 ธ.ค. 62) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • (20 ธ.ค. 62) แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562
  • (07 พ.ย. 62) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
  • (06 พ.ย. 62) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (กรมบัญชีกลาง)
   (06 พ.ย. 62) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
   (04 พ.ย. 62) แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • (10 ต.ค. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562
  • (04 ต.ค. 62) คู่มือการใช้งบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • (04 ต.ค. 62) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
  • (03 ต.ค. 62) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  • 
  (19 ก.ย. 62) รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • (19 ก.ย. 62) แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
  • (19 ก.ย. 62) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
  • (19 ก.ย. 62) แบบเสนอคำขอโครงการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 
  (31 ก.ค. 62) แบบเสนอคำขอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  • 
  (16 ก.ค. 62) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  • 
  (15 ก.ค. 62) แบบฟอร์มสรุปข้อมูลแผนการจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
  • (01 ก.ค. 62) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2562
  • (12 พ.ค. 62) รายงานสรุปประเด็น/โครงการการมีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

  • (20 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
  • (27 เม.ย. 62) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
  • (04 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
  • (05 ก.พ. 62) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  • (27 ธ.ค. 61) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
  • (27 ธ.ค. 61) เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • (18 พ.ย. 61) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
  • (15 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
  • (05 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • (01 ต.ค. 61) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
  • (01 มิ.ย. 61) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • (20 พ.ค. 61) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
   (25 เม.ย. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61)
  • (02 ก.พ. 61) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565

   (23 ก.พ. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
  • (26 ธ.ค. 60) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • (26 ธ.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • (04 ต.ค. 60) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   (29 ก.ย. 60) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

   (02 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565
   (21 ก.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
   (18 เม.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 60)
   (24 ม.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
  • (02 ม.ค. 60) รายงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report 2016)