ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

     การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฏหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และประเมินคุณภาพ กำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

 การประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่มใด ให้คำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของคณะวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก
2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น
4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา
5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ
6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

— ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ตามลิงค์ข้างล่าง

– ดาว์นโหลด ราชกิจจานุเบกษา กฏกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564   (ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564)

 

 

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
– ดาว์นโหลด คู่มือการประเมิน การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

 

 


  VDO – การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 (ออนไลน์)  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
(กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ)

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย   ( 3 ไฟล์)

แชร์ข่าวนี้