ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2562

 โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Acion Plan) อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561-2562 แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 กรกฏาคม พ.ศ. 2561    (รูปกิจกรรม) —>  Link 
ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2561        (รูปกิจกรรม)—>  Link 
ครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562      (รูปกิจกรรม)—>  Link
ครั้งที่ 4 วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2562          (รูปกิจกรรม)—>  Link 

       โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ

              1) เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลทั้งด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรทุกระดับได้ทราบอย่างทั่วถึง
              2) เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม 
              3) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีคุณภาพ มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้สนใจสามารถ ดาว์นโหลด เอกสารโครงการได้จาก   — >  Link 1    —-  Link2

แชร์ข่าวนี้