ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

     คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ ประธานกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แชร์ข่าวนี้