ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ในตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบระยะเวลาใช้งบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ และกำหนดให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำทุกๆไตรมาส

บัดนี้สิ้นสุดการใช้งบประมาณ พ.ศ.2564 ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

 

Download — >   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

Link สำรอง –>   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

แชร์ข่าวนี้