ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทางกองนโยบายและแผนจึงนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับรู้ต่อไป

Download  –>  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

Link สำรอง  –> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

แชร์ข่าวนี้