ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

               ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

               กระบวนการจัดทำเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไข และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่ประชุม โดยได้ปรับเป็น “(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579” เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1  สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
–  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก
– การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
– ทักษะของประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ : ทั่วโลกตั้งเป้าหมายสร้างให้ได้ และไปให้ถึงความต้องการกำลังคนยุค 4.0
– สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่ 2  ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552-2558
– 
 บริบทของการจัดการศึกษา
– โอกาสทางการศึกษา
– คุณภาพการศึกษา
– ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
– ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
– ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
– การพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
–  สรุป
บทที่ 3  ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
– 
ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจากระบบการศึกษา
– ปัญหาและความท้าทายจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ
บทที่ 4  วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
– 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)
– วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Vision)
– พันธกิจ
– วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives)
–  เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
–  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
–  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
–  ระยะเวลาของการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
– บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทที่ 5  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
บทที่ 6  การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
  หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
–  การดำเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
–  การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
–  ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คณะผู้ดำเนินการ

  >> Download  ฉบับสมบูรณ์<< 

 Infographic แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้