ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ล่าสุด

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563

       บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563  จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสำนักงบประมาณได้ทำการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด โดยสามารถดาว์นโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2563

แชร์ข่าวนี้