ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดกิจกรรมหรือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้สรุปประเด็น/โครงการ กิจกรรม ที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่ได้เสนอแนะ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน ได้รับทราบและเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งนอกและในหน่วยงานได้รับรู้ต่อไป

Download  — > รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แชร์ข่าวนี้