ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– Powerpoint นำเสนอในที่ประชุมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2563   วันที่ 27 ธ.ค. 61  13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์

– ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

– ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580

– แผนการปฏิรูปประเทศ

– สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา

– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ.2560 – 2564

– สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    

ข้อมูล/ผัง แนวทางการเขียนของงบประมาณบูรณาการ
 1.  แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

 2.  แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

 3. แผนงานบูรณาการยกระดับ

 4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

4.1 เอกสารการประชุมชี้แจงขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและข้อเสนองบประมาณฯ   (ไฟล์ PDF  22 pages)
4.2 แบบฟอร์มคำของบบูรณาการท่องเที่ยว  (word)
4.3 แบบสรุปแยกแนวทางคำของบประมาณฯ (Excel)

 

แบบเสนอโครงการ 2563   Update : 07-01-62 

แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
ตัวอย่างแบบฟอร์มแตกตัวคูณ

แชร์ข่าวนี้