เอกสารเผยแพร่

::: เอกสารเผยแพร่ :::

• (01 ก.ค. 62) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2562
• (12 พ.ค. 62) รายงานสรุปประเด็น/โครงการการมีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

• (20 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
• (27 เม.ย. 62) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
• (04 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
• (05 ก.พ. 62) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• (27 ธ.ค. 61) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
• (27 ธ.ค. 61) เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• (18 พ.ย. 61) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
• (15 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
• (05 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (01 ต.ค. 61) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
• (01 มิ.ย. 61) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (20 พ.ค. 61) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
 (25 เม.ย. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61)
• (02 ก.พ. 61) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565

 (23 ก.พ. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60) 
• (26 ธ.ค. 60) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

• (26 ธ.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• (04 ต.ค. 60) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (29 ก.ย. 60) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

 (02 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565
 (21 ก.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
 (18 เม.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 60)
 (24 ม.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
• (02 ม.ค. 60) รายงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report 2016)