เอกสารเผยแพร่

::: เอกสารเผยแพร่ :::

•  คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
•  Final Value Chain ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
• (19 เม.ย. 64) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
• (09 เม.ย. 64) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• (07 เม.ย. 64) รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
• (20 พ.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• (24 ต.ค. 63) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• (20 ต.ค. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• (01 ต.ค. 63) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• (01 ต.ค. 63) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• (01 ต.ค. 63) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)

• (08 พ.ค. 63) แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา)
• (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
• (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
• (29 เม.ย. 63) รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

• (30 มี.ค. 63) แบบฟอร์มรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ 2563 (สำหรับรายงานองคมนตรี)
• (21 ก.พ. 63) แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การเขียนโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
• (25 ธ.ค. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (25 ธ.ค. 62) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (20 ธ.ค. 62) แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562
• (07 พ.ย. 62) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
• (06 พ.ย. 62) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (กรมบัญชีกลาง)
 (06 พ.ย. 62) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
 (04 พ.ย. 62) แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
• (10 ต.ค. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562
• (04 ต.ค. 62) คู่มือการใช้งบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• (04 ต.ค. 62) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
• (03 ต.ค. 62) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• 
(19 ก.ย. 62) รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
• (19 ก.ย. 62) แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579
• (19 ก.ย. 62) สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
• (19 ก.ย. 62) แบบเสนอคำขอโครงการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
• 
(31 ก.ค. 62) แบบเสนอคำขอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
• 
(16 ก.ค. 62) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
• 
(15 ก.ค. 62) แบบฟอร์มสรุปข้อมูลแผนการจัดการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
• (01 ก.ค. 62) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ.2562
• (12 พ.ค. 62) รายงานสรุปประเด็น/โครงการการมีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

• (20 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
• (27 เม.ย. 62) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)
• (04 เม.ย. 62) รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
• (05 ก.พ. 62) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• (27 ธ.ค. 61) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
• (27 ธ.ค. 61) เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• (18 พ.ย. 61) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
• (15 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562
• (05 ต.ค. 61) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (01 ต.ค. 61) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
• (01 มิ.ย. 61) แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• (20 พ.ค. 61) เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562
 (25 เม.ย. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61)
• (02 ก.พ. 61) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565

 (23 ก.พ. 61) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)
• (26 ธ.ค. 60) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

• (26 ธ.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
• (04 ต.ค. 60) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (29 ก.ย. 60) คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

 (02 ก.ย. 60) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565
 (21 ก.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 3 (1 เม.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60)
 (18 เม.ย. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 2 (1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค. 60)
 (24 ม.ค. 60) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59)
• (02 ม.ค. 60) รายงานประจำปี พ.ศ.2559 (Annual Report 2016)