ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567  อาทิเช่น ผลการดำเนินการโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

    Download — แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567

แชร์ข่าวนี้