ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแผนในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ระดมความคิดจากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นหลักในการจัดทำ โดยสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 9 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์

 

 

Download ::>>  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Link สำรอง :: >> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แชร์ข่าวนี้