ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบกลาง เงินงบประมาณ – ของส่วนราชการ
6210100 งบบุคลากร 6211100 งบบุคลากร
6210110 เงินเดือน 6211110 เงินเดือน
6210120 ค่าจ้างประจำ 6211120 ค่าจ้างประจำ
6210130 ค่าจ้างชั่วคราว 6211130 ค่าจ้างชั่วคราว
6210140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 6211140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง
6210150  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6211150  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
6210200 งบดำเนินงาน 6211200 งบดำเนินงาน
6210210 ค่าตอบแทน 6211210 ค่าตอบแทน
6210220 ค่าใช้สอย 6211220 ค่าใช้สอย
6210230 ค่าวัสดุ 6211230 ค่าวัสดุ
6210240 ค่าสาธารณูปโภค 6211240 ค่าสาธารณูปโภค
6210310 งบลงทุน/ครุภัณฑ์ 6211310 งบลงทุน/ครุภัณฑ์
6210320 งบลงทุน/ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 6211320 งบลงทุน/ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
6210410 งบอุดหนุนทั่วไป 6211410 งบอุดหนุนทั่วไป
6210420 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 6211420 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
6210500 งบรายจ่ายอื่น 6211500 งบรายจ่ายอื่น

แชร์ข่าวนี้