ข่าวประชาสัมพันธ์

SAR ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

SAR ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
– การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community Engagement)

นิยาม
– สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการดำรงชีพและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่นและภูมิภาค

เป้าหมาย
    (1) เน้นการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

    (2) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
    (3) อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Download

——-  SAR ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

แชร์ข่าวนี้