ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 
จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาทิเช่น ผลการดำเนินการโครงการ ด้านงบประมาณ และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ในด้านข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและดำเนินการหน่วยงานต่อไป

 

Download —> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวนี้