ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 บนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทางกองนโยบายและแผนจึงนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับรู้ต่อไป

Download —-> แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แชร์ข่าวนี้