ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

 

รายงานสรุปประเด็น/โครงการ กิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่ได้เสนอแนะ และร่วมวางแผนการดำเนินงาน

 

Download   —- Link  1  — Link 2

– โครงการประชาคมและระดมสมองในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    วันที่ 8 พฤษภาคม 2562  

 

แชร์ข่าวนี้