ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา)

 

แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา)

(ผู้ติดตามผลโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา   ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์)

 

(แบบฟอร์มที่ 1)  แบบรายงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แชร์ข่าวนี้