ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทางกองนโยบายและแผนจึงนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับรู้ต่อไป

 

Download — แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แชร์ข่าวนี้