วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์

  – เป็นหน่วยงานจัดทำแผน กำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ

  – ประสาน จัดทำแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ จัดสรรงบประมาณ ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวมและให้บริการข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งออกแบบงานก่อสร้างและวางผังแม่บทเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ