ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565       

     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 โดยมีเจตนาสำคัญเพื่อเป็นแผนหลักที่มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ได้มีส่วนร่วมจากการประชุมระดมความคิดเห็นของทุกส่วนฝ่ายโดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

      โดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยประกอบด้วย 7 นโยบาย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 26 กลยุทธ์ 44 ตัวชี้วัด

 

Download — Link 1    แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565

Link สำรอง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ 2561-2565

แชร์ข่าวนี้