ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง บัดนี้สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เรียบร้อยแล้ว จึงทำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

Download  —– > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แชร์ข่าวนี้