ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2566-2570

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยมีเจตนาสำคัญเพื่อเป็นแผนหลักที่มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ได้มีส่วนร่วมจากการประชุมระดมความคิดเห็นของทุกส่วนฝ่ายโดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

โดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยประกอบด้วย 9 นโยบาย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์ 22 กลยุทธ์ 36 ตัวชี้วัด

Download Link —  แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2566-2570

Link สำรอง  —  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2566 -2570

แชร์ข่าวนี้