ข่าวประชาสัมพันธ์

BRICC Festival 2019 ขอเชิญร่วมงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3

งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ
วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์BRICC Festival 2019

กำหนดการ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

08.00-09.00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
09.00-09.30 น. – พิธีเปิดโดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมชมการแสดงชุด “Welcome to Buriram, Thailand”
09.30-16.30 น. – การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”  (Challenges of higher Education in Production of graduate
Students in the 21st Century)     โดย Prof. Dr.will Barratt จาก University of Malaya,Malaysia และ Dr.Rob Erwin จาก Nigara University, U.S.A.


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 น. – การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี (BRU Accountimg Challenge 2019)  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15
08.30-16.30 น. – การแข่งขันตอบคำถามทางการตลาด (ฺBRU Marketing Challenge)  ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
08.30-16.30 น. – การประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ SME 4.0   ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15
08.30-16.30 น. – การประกวดนวัตกรรมอาหาร  ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 อาคารเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์

13.30-16.00 น.  ขอเชิญชม การประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน  ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 น.  การประกวดเล่านิทานสองภาษา  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15
08.30-16.30 น.  – การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion  ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
08.30-16.30 น.  – การประกวดนวัตกรรม STEM Challenge BRICC 2019  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 คณะครุศาสตร์
08.30-16.30 น.  – การประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด สวนนานาชาติ “Minimal Modem”  ณ อาคารปฏิบัติการสังคมศาสตร์

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 น. – งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ 6  ณ ลานด้านข้างและห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 น.  – การประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน  ณ ลานกิจกรรม อาคารสิริวิทยเกษตร
08.30-16.30 น.  – การประกวดจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร
08.30-16.30 น.  – การประกวดวงดนตรีเครื่องเป่า ณ ห้อประชุมอาคาร 14 ชั้น 1
08.30-16.30 น.  – การแข่งขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30-16.30 น.  – การแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา  ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารนวัตปัญญา
08.30-16.30 น. – การแข่งขันโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ณ อาคารอเนกคุณาคาร
08.30-16.30 น.  – การเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  BRU Sumo Contest     ณ อาคารอเนกคุณาคาร
08.30-16.30 น.  – การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์     ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30-16.30 น.  – การแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกับระบบควบคุม Smart Farm   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.30-16.30 น.  – การประกวดดนตรีและขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งร่วมสมัยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ณ ห้องประชุมอาคาร 14 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17.00 น. การแสดงดนตรีวงออเคสตร้า จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา ณ เวทีราชภัฏภิรมย์
18.00 น.  – การแสดงภาคเหนือจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.10 น.  – การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
18.20 น.  – การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
18.30 น.  – การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
18.40 น.  – การแสดงภาคกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18.50 น.  – การแสดงจากสาธารณรัฐเกาหลี
19.00 น.  – การแสดงภาคใต้จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
19.10 น.  – การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
19.30 น.  – การแสดงพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “โฮมฮักสรูลเซราะแอง”
20.30 น.  – การแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จากกลุ่มภาคเหนือ
21.00 น.  – การแสดงศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จากกลุ่มภาคอีสาน
21.30น. – การแสดงเพลงฉ่อย จำอวดหน้าม่าน  โย่ง นง พวง  ณ เวทีราชภัฏ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

08.30-16.30 น. – การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา     ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
08.30-16.30 น. – การประกวดสักวากลอนสด ระดับอุดมศึกษา     ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

17.00 น. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

17.30 น. – การแสดงพื้นบ้านอีสาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18.30 น. – การแสดงภาคกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18.40 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
18.50 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐเกาหลี
19.00 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
19.10 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
19.20 น. – การแสดงภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.30 น. – การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
19.40 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19.50 น. – การแสดงภาคใต้จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ
20.00 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
20.10 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20.20 น. – การแสดงจากสาธารณรัฐเกาหลี
20.30 น. – การแสดงจาก ราชอาณาจักรกัมพูชา
20.40 น. – การแสดงจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
20.50 น. – พิธีปิด งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21.00 น. – การแสดงพิธีปิดงาน “เริงสราญสุวรรณภูมิ”
21.50 น. – การแสดงของศิลปินตุ๊กกี้โชว์ “ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ”


 

แชร์ข่าวนี้