ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ พ.ศ.2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 –
 –
 –
 –
การดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1   ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้องได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก่อน แล้วแก้ไขตามแบบฟอร์มที่กำหนดนี้
(แบบฟอร์มการนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 )
.
.
.
.
ขั้นตอนที่ 2   รวบรวมแบบฟอร์มดังกล่าวผ่านหน่วยงานมายังกองนโยบายและแผน (ตามวัน-เวลา ที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน)
ขั้นตอนที่ 3   เมื่อกองนโยบายและแผนได้รับเอกสารที่รวบรวมจากหน่วยงานแล้ว จะนำส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายโครงการ
ขั้นตอนที่ 4   หลังจากที่เจ้าของโครงการทราบงบประมาณในการดำเนินโครงการแล้ว ให้ดำเนินการเขียนโครงการตามแบบฟอร์มฯ (แบบฟอร์มจะแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบภายหลัง) โดยรวบรวมจากหน่วยงานส่งมาที่กองนโยบายและแผน  และทางกองนโยบายและแผนจะรวบรวมให้อธิการบดีลงนามในสัญญาต่อไป

แชร์ข่าวนี้