โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกองนโยบายและแผน

*** ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนงานภายในหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พ.ศ.2559  ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559