ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนที่มองถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  5 ปี แต่ในขณะที่พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แผนปฏิบัติการประจำปี เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้เป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับทุกยุทธศาสตร์และมุ่งเน้นการพัฒนาขับเคลื่อน “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่เป้าหมายการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    

    

   

   

   

    

   

   

   

แชร์ข่าวนี้