ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมระดมปัญญา ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นเลิศ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการประชาคมระดมปัญญา ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่ความเป็นเลิศและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการประชาคมและระดมสมองในการพัฒนาการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันพูดคุย เสนอแนะประเด็นต่างๆ เพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติม ในการกำหนดพันธกิจด้านต่างๆ    ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 อย่างมีประสิทธิผลและครอบคลุมทุกมิติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์