ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561  ได้พิจารณา(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ (่ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสต์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย

 – Powerpoint การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561  (วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61  ณ ทำเนียบรัฐบาล)

 1. ประเด็น ความมั่นคง
 2. ประเด็น การต่างประเทศ
 3. ประเด็น การพัฒนาการเกษตร
 4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 5. ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
 6. ประเด็น การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
 7. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 8. ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 9. ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 10. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 11. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 12. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
 13. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 14. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
 15. ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม
 16. ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 17. ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคม
 18. ประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 19. ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 20. ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
 21. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 22. ประเด็น การพัฒนากฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
 23. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  – สรุปแผนแม่บท 23 ประเด็น

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการกำหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปี แรก ของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปได้
2. การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ มีความพอเพียง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ
4. การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       รวม 15 ประเด็น โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ พร้อมทั้งประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 ประเด็น ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ ภายในช่วงเดือนมกราคม 2562 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้