ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

การปฏิรูปประเทศ

         

          แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
  Download  (PDF/Word)

2. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
Download (PDF/Word)

3. การปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย
Download (PDF/Word)

4. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
Download (PDF/Word)

5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
Download (PDF/Word)

6. การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Download (PDF/Word)

7. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
Download (PDF/Word)

8. การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
Download (PDF/Word)

9. การปฏิรูปประเทศด้านสังคม
Download (PDF/Word)

10. การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
Download (PDF/Word)

11. การปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
Download (PDF/Word)

–Download —

1. แผนการปฏิรูปประเทศ  ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 เมษายน 2561  –  (423 pages)
2. สรุปแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา   – (29 pages)

https://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099

แชร์ข่าวนี้