ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ โดยกองนโยบายและแผน
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ทางกองนโยบายและแผนจึงนำแผนปฏิบัติการดังกล่าว เผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจได้รับรู้ต่อไป

 

 

Download ::  Link 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563

                   Link 2 (สำรอง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

แชร์ข่าวนี้