ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแผนในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ระดมความคิดจากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นหลักในการจัดทำ โดยสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 9 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์

 

Download ::>>  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Link สำรอง :: >> แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์ข่าวนี้