ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแผนในการปฏิบัติงานในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งการจัดการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ระดมความคิดจากผู้บริหาร จากคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ยึดแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เป็นหลักในการจัดทำ โดยสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 9 ยุทธศาสตร์ 26 กลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์

Download ::  – Link   แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
– Link สำรอง  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้