ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

     แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  การปฏิรูปประเทศ ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศซึ่งต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเลื่อมล้ำ และ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ รวม 13 ด้าน โดยมีด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน และ
มอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฏหมาย โดยกำหนดประเด็นในการปรับปรุง 6 ประเด็น ได้แก่
    (1) การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจนสามารถวัดผลการดำเนินการได้
    (2) การปรับตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
    (3) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญ รวมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมาย
    (4) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
    (5) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติฯ
    (6) ปรับเค้าโครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

แผนปฏิรูประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่
     1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
     2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
     3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมาย
     4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
     5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
     6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
     8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
     9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
     10. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
     11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     12. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
     13. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ที่สนใจสามารถ Download  ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
Download :: ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แชร์ข่าวนี้