ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3-4

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เล่ม 3(4)

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3 (4)  ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– มหาวิทยาลัยบูรพา
– มหาวิทยาลัยพะเยา
– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยมหิดล
– มหาวิทยาลัยแม่โจ้
– มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– มหาวิทยาลัยศิลปากร
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
– สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
– สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

>>>> Download <<<< 

 

เล่มอื่นๆ

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (1)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (2)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (3)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (5)

แชร์ข่าวนี้