ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3-3

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เล่ม 3(3)


เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3 (3)  ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยทักษิณ
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 >>>> Download <<<<

 

เล่มอื่นๆ

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (1)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (2)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (4)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (5)

แชร์ข่าวนี้