ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3-2

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เล่ม 3(2)

 

 

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3 (2)  ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

– มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

>>>> Download <<<<

 

เล่มอื่นๆ

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (1)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (3)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (4)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (5)

แชร์ข่าวนี้