ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3-1

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (1)  ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

– สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
– กรมวิทยาศาสตร์บริการ
– สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
– สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
– สถาบันวิทยาลัยชุมชน
– มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
– มหาวิทยาลัยนครพนม
– มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
– มหาวิทยาลัยนเรศวร
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

>>>> Download <<<<  

เล่มอื่นๆ

เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (2)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (3)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (4)
เอกสารงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เล่ม 3 (5)

แชร์ข่าวนี้