ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความเข้าใจตรงกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

    ดังนั้น กองนโยบายและแผนจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 ชั้น 2

แชร์ข่าวนี้