ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 23 แผนแม่บท 140 เป้าหมาย

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)  140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

 

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ   2) การวิเคราะห์ Gap Analysis เพื่อวางมาตรการแก้ไขสถานการณ์และจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญร่วมกัน 3) การจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หลังจากวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ทาง สำนักงานสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ สศช. ได้เผยแพร่ 140 Final Value Chains เพื่อใช้ประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ ดังนี้

01 ความมั่นคง
02 การต่างประเทศ
03 การเกษตร
04 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต
05 การท่องเที่ยว
06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
08 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
12 การพัฒนาการเรียนรู้
13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14 ศักยภาพการกีฬา
15 พลังทางสังคม
16 เศรษฐกิจฐานราก
17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
23 การวิจัยและนวัตกรรม

แชร์ข่าวนี้