ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

           สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ โดยสรุปเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริตโดยเน้นการปรับ เปลี่ยน ฐานความคิดในการรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
                       ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานร่วมทั้งพัฒนาเครือข่ายในประเทศในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
                       ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

โดยได้จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจ

 

Download ::>>  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

Link สำรอง :: >> รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 

แชร์ข่าวนี้