ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

บัดนี้สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563) ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) เรียบร้อยแล้ว จึงทำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

 

Download :: Link 1 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

                       Link 2 (สำรอง) รายงานผลฯป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2563

แชร์ข่าวนี้