ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชาคมและระดมสมองในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการประชาคมและระดมสมองในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดบุรีรัมย์มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2) เพื่อนำประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ นำสังเคราะห์ และบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ
– หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนภายในจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  40  คน

– นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  จำนวน  10  คน
– บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน  10  คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00

สถานที่ดำเนินโครงการ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

แชร์ข่าวนี้