ข่าวประชาสัมพันธ์

การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0

         โครงการสัมมนา “การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

             กองนโยบายและแผน จัดโครงการสัมมนา “การทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ” เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ธารามันตรา ชะอำรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ เข้าร่วมโครงการ

             ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

              โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนนโยบายมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561-2565 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในการบริหาร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง

แชร์ข่าวนี้