ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

     กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15  (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคลากรจากสำนักงบประมาณ ได้แก่
นางสมสอาง คงศรีเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 10)

          นางรัฐนุช ศีลรัชต์ภัตร์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
          นางสาวสุกัญญา สวนยา นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
โดยได้เชิญคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้ามานำเสนอและตอบข้อซักถามของโครงการ และได้นำบุคลากรจากสำนักงบประมาณตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่
โครงการที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความสามารในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมุ่งสู่ตลาดออนไลน์
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

      ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น                  จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงิน 23,047,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู             จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 1,200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน 18,916,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 474,400 บาท

         รวมโครงการที่ดำเนินงานทั้งสิ้น  56 โครงการ  จำนวนเงิน 43,637,056 บาท

              

 

 

แชร์ข่าวนี้