ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จำแนกตามประเภท)

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(จำแนกตามประเภท)

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ
 1.ข้าราชการ 112 12 124 15.70
2.ลูกจ้างประจำ 10 10 1.27
3.พนักงานราชการ 35 35 4.43
4.พนักงานมหาวิทยาลัย 246 229 475 60.13
5.ลูกข้างชั่วคราว 64 82 146 18.48
 รวม 422 368 790 100

                                                                                                          ** ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2559

แชร์ข่าวนี้