ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (จำแนกตามประเภท)

จำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(จำแนกตามประเภท)

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ
 1.ข้าราชการ  126 12 138 17.65
2.ลูกจ้างประจำ  – 13 13 1.66
3.พนักงานราชการ  – 31 31 3.96
4.พนักงานมหาวิทยาลัย 222 214 436 55.75
5.ลูกข้างชั่วคราว  72 92 164 20.97
 รวม 420 362 782 100

                                                                                                          ** ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 2558

แชร์ข่าวนี้