ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 724,957,000 บาท  จำแนกได้ดังนี้

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน           496,160,100 บาท       คิดเป็นร้อยละ    68.44
2.เงินนอกงบประมาณ               228,796,900 บาท       คิดเป็นร้อยละ    31.56

แผนงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมาณ ร้อยละ
1.แผนงานจัดการศึกษา 488,696,600 171,119,400 659,816,000 91.01
  – งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 446,647,300 133,451,000 580,098,300 80.01
  – งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 42,049,300 37,668,400 79,717,700 11.00
2.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 649,200 785,800 1,435,000 0.19
3.แผนงานวิจัย 3,215,300 2,564,700 5,780,000 0.80
4.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 3,199,000 2,611,000 5,810,000 0.80
5.แผนงานสนับสนุนนโยบาย 400,000 51,716,000 52,116,000 7.20
รวมทั้งสิ้น 496,160,100 228,796,900 724,957,000 100

แชร์ข่าวนี้