ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 687,846,500 บาท  จำแนกได้ดังนี้

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน           465,665,400 บาท       คิดเป็นร้อยละ    67.70
2.เงินนอกงบประมาณ               222,181,100 บาท       คิดเป็นร้อยละ    32.30

แผนงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมาณ ร้อยละ
1.แผนงานจัดการศึกษา 455,510,900 152,340,100 607,851,000 88.37
  – งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 411,201,100 117,715,500 528,916,600 76.89
  – งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 44,309,800 34,624,600 78,934,400 11.48
2.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 517,100 792,900 1,310,000 0.19
3.แผนงานวิจัย 3,520,000 4,050,000 7,570,000 1.10
4.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 6,117,400 4,189,800 10,307,200 1.50
5.แผนงานสนับสนุนนโยบาย 60,808,300 60,808,300 8.84
รวมทั้งสิ้น 465,665,400 222,181,100 687,846,500 100.00

แชร์ข่าวนี้